2007/Feb/18

มาแล้ว กำหนดการสามทหารเสือแห่งบ้านอุมะจิ

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550เวลา 9:00-14:00

สัมมนาวิชาการ ชุมชนมีชีวิตในญี่ปุ่น : จากวิถีแห่งท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เนื่องในโอกาสครบรอบ120 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศญี่ปุ่น - ประเทศไทย
ณ ห้องประชุมจุมภฏ พันธุ์ทิพย์ ชั้น4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 15.30 18.00 น.
เสวนาและเปิดตัวหนังสือ
ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ
ณ อาคารไทยแลนด์ บุ๊ค ทาวเวอร์ (TBT) ชั้น2 ถนนสาทร 12
(ตรงข้ามโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์)

ฟรีตลอดทั้งสองงานจ้า!

ตามไปดูรายละเอียดได้ที่

http://www.suan-spirit.com/activity.asp?go=read&group=2&id=97

Comment

Comment:

Tweet


comment4, çíàêîìñòâà íîâî÷åðêàñê, çíàêîìñòâà ïðèìîðñêèé êðàé àðñåíüåâ, çíàêîìñòâà ëåñáè êåìåðîâî,
#551 by Bwywqkcp (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:31,
comment4, çíàêîìñòâî ìóæ÷èíû êèåâ, çíàêîìñòâà îìñêèé ïîðòàë, mail ru çíàêîìñòâà îäåññà,
#550 by Ghfkfebm (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:08,
comment6, èùó ïàðíÿ äëÿ çíàêîìñòâà è îáùåíèÿ 2530 ëåò, çíàêîìñòâà òàäæèêèñòàíå ãîðîä êàíèáàäàìå, çíàêîìñòâà â íîâîì óðåíå, ðåàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â íèæíåì,
#549 by Xbabsuxp (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:46,
comment4, îìñê çíàêîìñòâà îëåã, çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñò, çíàêîìñòâà ñ áëîíäèíêàìè äëÿ à èç ïèòåðà,
#548 by Efbjhcqb (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:35,
comment1, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû 45 ëåò â ã.áðàòñêå, èíòèìíîå çíàêîìñòâî â íèæíåâàðòîâñêå, ñàéòû çíàêîìñòâà â òâåðè,
#547 by Krtmaxze (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:23,
comment5, çíàêîìñòâà ãîðîä ðîâíî, çíàêîìñòâà â äîíåöêå ñîm, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ëåíèíñê, èíòèì çíàêîìñòâà çà äåíãè,
#546 by Hdbfzgrp (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:12,
comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà êëèíà, çíàêîìñòâà äëÿ àçèàò, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ëåñáèÿíêîé, äåâñòâåííèöà çíàêîìñòâà,
#545 by Gjmllwbr (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:00,
comment6, çíàêîìñòâà äëÿ åé è êîâ, çíàêîìñòâî ñòàâðîïîëüñêèé êðàé ã êèñëîâîäñê, çíàêîìñòâî ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì,
#544 by Yaotlekn (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:49,
comment2, çíàêîìñòâà ìàìáà ðåæ, çíàêîìñòâà ðåàëüíûå íå ïðîñòèòóòêè, ìîé ãîðîä õàáàðîâñê çíàêîìñòâà,
#543 by Qshnbkde (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:38,
comment4, çíàêîìñòâà â ðåñ ìàðèé ýë, ñåâåðîäîíåöê ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ òðàíñâèñòèòîâ,
#542 by Oblavcbq (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:26,
comment5, çíàêîìñòâà òàäæèêèñòàí õóäæåíò, çíàêîìñòâà øâåä, çíàêîìñòâà ãîðîäà ãâàðäåéñêà êàëèíãðàäñêîé îáëàñòè,
#541 by Sromhdyv (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:03,
comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ãàò÷èíî, çíàêîìñòâà ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ íîâîñèáèðñê, íîâîòðîèöê çíàêîìñòâà äëÿèíòèìà,
#540 by Pckdvyup (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:52,
comment6, ñâèíã ïàðû çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâî õàêàñèÿ àáàêàí, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàòàéñê, çíàêîìñòâî ñýêñ â òðîåì,
#539 by Maotxlat (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:40,
comment2, óçáåêèñòàí ôåðãàíà ñàéò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìîñêâà äîìèíèðîâàíèå, èíòèì äçåðæèíñê,
#538 by Jbmnlsdu (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:18,
comment3, çíàêîìñòâà äàìû, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãååì, çíàêîìñòâî ñèííîñòðàíöàìè, çíàêîìñòâà äëÿ ïîëíûõ ïèòåð,
#537 by Kjzilozf (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:06,
comment2, çíàêîìñòâà áåðèíãîâñêèé, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè èç çà ãðàíèöû, ãîðîä ñíîâ - çíàêîìñòâà,
#536 by Lgqdibvn (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:55,
comment3, ôëèðò çíàêîìñòâà ãîðîä áðÿíñê, êëóá çíàêîìñòâî ðåãèîí àòûðàó, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîê âìîñêâå,
#535 by Dijdhesl (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:44,
comment3, çíàêîìñòâà â ìíóñèíñêå, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè áëèçíåöàìè, èíòèì çíàêîìñòâî äíåïð, ïëàíåòà xxx ñåêñçíàêîìñòâà,
#534 by Hnhctuty (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:32,
comment4, çíàêîìñòâà êóðãàí òþáå, çíàêîìñòâà.ìèíñê.ãîðîä æîäèíî, çíàêîìñòâà íà áèëàéí 684, êàçàõñêèå çíàêîìñòâà ìàõàááàò,
#533 by Thzdcawy (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:21,
comment3, èíòèì çíàêîìñòâà ïûòü ÿõ, çíàêîìñòâà ñ ñîñòîÿòåëüíûìè ëåäè, æåíàòûå çíàêîìñòâà äëÿ à, èíòèì çíàêîìñòâà æåëåçíîäîðîæíûé,
#532 by Vicnnfpo (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:10,
comment4, çíàêîìñòâà íà ñàéòå êóïèäîí, çíàêîìñòâà æèðíûõ áàá ìîñêâà, ñàéò çíàêîìñòâà ñ ðàçâåäåííûìè ìóæ÷èíàìè,
#531 by Clidvlgq (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:58,
comment5, çíàêîìñòâà âêèåâå, çíàêîìñòâà â òàðêî ñàëå, âñå çíàêîìñòâà àðçàìàñà, çíàêîìñòâà ìîñêâà èëüÿ,
#530 by Oezrlbat (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:46,
comment5, çíàêîìñòâà ñåêñ çà íî÷, îáùåå çíàêîìñòâî ñ çåìíûì øàðîì ãëîáóñ, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ïàðíè ãåðìàíèè,
#529 by Nmikjtat (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:36,
comment1, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èççà ãðàíèöè, æåíùèíà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ èíòèìà, çíàêîìñòâî ñ ìóñóëüìàíêàìè èç ðîññèè,
#528 by Cjgfrdml (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:24,
comment3, çíàêîìñòâà â íîâîêóéáûøåâñêå, çíàêîìñòâà ñî ñâèíãåð ïàðàìè, ìåòà çíàêîìñòâà æåíùèíà 40 ïîçíàêîìèòñÿ, èíòèì óñëóãè â ñàíêò ïåòåðáóðãå,
#527 by Frfhgmqn (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:13,
comment3, çíàêîìñòâà îòðàäíîå, àáàêàíñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà èíòèìíûå áàðíàóë, çíàêîìñòâà â ã. îðåë,
#526 by Jvddeqew (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:50,
comment2, çíàêîìñòâî â þæíî ñàõàëèíñêå, èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñåðîâå, çíàêîìñòâà è ïåðåïèñêà ñ áðàçèëüöàìè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèé,
#525 by Gftjrvrx (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:28,
comment3, çíàêîìñòâî â òàòàðñòàíå, çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå ãîìî äåâóøêà, ñåêñ èíòèì òþìåíü, çíàêîìñòâà âûøíèé âîëî÷åê òâåðñêîé îáëàñòè,
#524 by Hicklxjb (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:16,
comment2, çíàêîìñòâà ñåìåéíûõ ïàð ñàìàðà, çíàêîìñòâà äëÿ çàíÿòèÿ ðåàëüíûì ñåêñîì, çíàêîìñòâà ôðàíöèÿ èòàëèÿ, çíàêîìñòâà êàçàõñòàí êóñòàíàéñêàÿ îáëàñòü,
#523 by Hygowyoe (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:42,
comment2, çíàêîìñòâà âãåîðãèåâñêå, çíàêîìñòâà ïîëíûõ äàì, àðõàíãåëüñê ñåâåðîäâèíñê íîâîäâèíñê èíòèì, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â þæíî ñàõàëèíñêå,
#522 by Exwozriw (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:31,
comment3, áîðîâñê êàëóæñêàÿ îáë çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ãîðîäà êóíãóðà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ã. òóàïñå, çíàêîìñòâà â ìîñêâå ñìñ îáúÿâëåíèÿ,
#521 by Pslnqntq (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:19,
comment3, èùó ëþáîâíèêà äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáèòåëåé ëèçàòü, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íèæíèé òàãèë,
#520 by Anszzunv (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:08,
comment3, èíòèì âñòðå÷è â áðàòñêå, çíàêîìñòâî äëÿñåêñà àëìàòû, çíàêîìñòâà äëÿ åáëè â ìóðìàíñêå, çíàêîìñòâà àâäååâêà,
#519 by Ocgslnfh (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:46,
comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà óñòü êàòàâå, èíòèì ñ ãåå, çíàêîìñòâà ìîñêâà ðåàë, çíàêîìñòâà â òâîåì,
#518 by Cuniafyx (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:23,
comment4, èùó ïàðíÿ äëÿ çíàêîìñòâà ã. èâàíîâî, çíàêîìñòâà ïî íàöèîíàëüíîñòè òàòàðû, çíàêîìñòâà óêðàèíà åâïàòîðèÿ,
#517 by Bgdgwtgx (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:01,
comment4, êîïðî ãîñïîæà èíòèì, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê íîâîñèá, çíàêîìñòâà â ïàâëîâñêîì ïîñàäå,
#516 by Fdfsflmb (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:38,
comment2, çíàêîìñòâà íåòðàäèöûîííûå, çíàêîìñòâà àçèàòñêèå äåâóøêè, çíàêîìñòâà ñæåíùèíàìè 30 50,
#515 by Dshzttlg (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:16,
comment3, îäííîêëàññíèêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áîëõîâ, ìàãíèòîãîðñê çíàêîìñòâà-ææ, óêðàèíñêèé ñàéò èíòèì çíàêîìñòâà,
#514 by Hrfzyprc (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:53,
comment5, çíàêîìñòâà â ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, èíòèì ñàéò çíàêîìñòâ ííîâãîðîä, èíòèì çíàêîìñòâà ðåñïóáëèêà àäûãåÿ,
#513 by Aitgefkp (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:31,
comment6, çíàêîìñòâî ïåðìè áåðåçíèêàõ, çíàêîìñòâî ñ äèàáåòèêàìè, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëþáèòåëÿìè áýêêàíòðè,
#512 by Ifydswdn (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:08,
comment2, èíäèâèäóàëêè è çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà èíòèì êðåìåí÷óã, ïàâëîâñê âîðîíåæñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâà, èíòåðíåò çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå,
#511 by Xfulwzbj (93.174.93.154) At 2010-07-09 09:46,
comment4, çíàêîìñòâà ïðàâèëî ïèêàïà äåâóøåê, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà òâåðü, ñàéò çíàêîìñòâà êðàñíîóðàëüñê,
#510 by Njudhkgc (93.174.93.154) At 2010-07-09 09:12,
comment6, çíàêîìñòâà îäíîêëàññíèêè.ðó, mail ru çíàêîìñòâà ôåðãàíà, ïàðåíü õàðüêîâ çíàêîìñòâî,
#509 by Wmocvhjb (93.174.93.154) At 2010-07-09 07:06,
comment4, çíàêîìñòâî áîðèñîãëåáñê, çíàêîìñòâà ïî íîâîñèáèðñêó, çíàêîìñòâà èçâðàùåíêè òàãàíðîãà,
#508 by Ptilyshg (93.174.93.154) At 2010-07-09 06:42,
comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà øûìêåíò, çíàêîìñòâà óêðàèíà ãîðîä äíåïðîïåòðîâñê, çíàêîìñòâà ñèíãàëñ, ïåðâîìàéñêèé çíàêîìñòâà, ìîñêâà èíòèì êàðòà,
#507 by Payjcjzd (93.174.93.154) At 2010-07-09 01:23,
comment4, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ â ñò ñåâåðñêàÿ, ñåêñ çíàêîìñòâà çàìóæíèìè, ñåêñ çíàêîìñòâà âñòðå÷à íîâîñòü, êîñòàíàé èíòèì, çíàêîìñòâà íèæíèé ìîñêâà,
#506 by Uhihbout (93.174.93.154) At 2010-07-09 01:23,
comment1, çíàêîìñòâî è ñåêñ ïî ÷óâàøèè, çíàêîìñòâà ãîñïîæà ìóæ÷èíîé ôèñòèíã êèåâ, íîâîøàõòèíñê çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé, çíàêîìñòâà õàáàðîâñêà è êîìñîìîëüñêà, èíòèì àíèìå,
#505 by Dobfnrxg (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:52,
comment1, çíàêîìñòâà ïåðìñêèé êðàé ÷óñîâîé, èíòèì çíàêîìñòâà îïî÷êà, çíàêîìñòâà ñ êàðèíà êàïóð, çíàêîìñòâà ðóçàåâêà, ñâèíã ïàðà ïîçíàêîìèòüñÿ,
#504 by Wtdbwabj (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:51,
comment3, çíàêîìñòâî ëàçàðåâñêîå, çíàêîìñòâà ã âîëæñêîì, íèêîëàåâ èíòèì óñëóãè, ñåêñ çíàêîìñòâà ïàðíÿìè, çíàêîìñòâà äëÿ æåíèòüáû ñ èíîñòðàíêàìè,
#503 by Rfvvjdkb (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:04,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îìñê, çíàêîìñòâà ãóêîâî ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå, çíàêîìñòâà â ãåëåíäèêå, çíàêîìñòâà äîëèíñêàÿ,
#502 by Tlchdzyf (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:03,

มุทิตา พานิช
View full profile